قرمز سبز آبي خاکستري
هركس در دلش، دانه خردلي از تعصّب باشد، خداوند او را روز قيامت با اعراب جاهلي برانگيزد [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت